شماره تلفن های مفید در کانادا:

شماره تلفن های مفید در کانادا:

Useful Telephone Numbers in Canada

911
در هر وضعیت اضطراری که به خدمات پلیس، آتش نشانی و یا
آمبولانس نیاز داشته باشید، از تلفن خود 911 را شماره گیری نمائید.
بعنوان مثال، اگر شما یا فردی از خانواده تان دچار فوریتهای پزشکی
شده و یا احساس می کنید ممکن است جانتان به خطر بیفتد، یا شاهد
یک جرم هستید و یا نیاز فوری به گزارش یک آتش سوزی دارید، به
نزدیکترین تلفن مراجعه و 911 را شماره گیری نمائید. این تلفن رایگان
است و شما به طور خودکار به اپراتور قسمت اورژانس وصل خواهید
شد که کمک مورد نیاز شما را ارسال خواهد کرد.
911 فقط یک سرویس اضطراری است. لطفاً بمنظور کسب سایر
اطلاعات دولتی آن را شماره گیری نفرمائید.

911 canada
...............................................
211
اگر سوال مهم غیر اضطراری دارید، می توانید 211 را بر روی تلفن
خود شماره گیری نمائید تا درباره جوامع و خدمات اجتماعی در
سراسر انتاریو اطلاعات و ارجاعاتی را کسب کنید. این خدمات در
24 ساعت شبانه روز و 365 روز در سال کار می کند و همچنین به
بیش از 150 زبان در دسترس میباشد. تماس با 211 رایگان و کاملاً
محرمانه میباشد. شما با یک متخصص ارجاع با اطلاعات مربوط به
بیش از 56000 سازمان خدماتی که خدمات کودک و خانواده، بهداشت،
مسکن، مسائل اذیت و آزار و سایر موارد را تحت پوشش قرار میدهند، صحبت خواهید کرد.

............................................
18002678097
شماره تلفن خدمات استانی
درصورت نیاز به دسترسی به برنامه یا خدمات دولت استانی لطفاً با
تماس بگیرید. 

............................................
18006226232 
شماره تلفن خدمات فدرال
درصورت نیاز به دسترسی به برنامه یا خدمات دولت فدرال لطفاً با
تماس بگیرید. 

............................................
411
راهنمای تلفن
درصورت نیاز به پیداکردن یک شماره تلفن، با 411 تماس بگیرید تا با
یک نفر راهنمای تلفن )اپراتوری که به شما در پیدا کردن شماره تلفن
مورد نظرتان کمک خواهد کرد( صحبت کنید. برای این خدمات هزینه
ای باید پرداخت شود: به طور کلی 50 سنت و از تلفن ثابت یا همراه
1.50 دلار میباشد.

/ 0 نظر / 24 بازدید